FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

संसोधन सहितको कार्यक्रम प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजनाको यस चालु आ व मा संचालन गरिने बाख्रा पकेट (नयाँ‍), आलु पकेट (निरन्तरता) तथा बंगुर पकेट कार्यक्रम (निरन्तरता) को लागि मोलुङ गाउँपालिकाद्वारा प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना ।

Pages

मोलुङ गााउँपालिकाको पार्श्व चित्र

मोलुङ गााउँपालिकाले गरेको घरधुरि सर्वेक्षण २०७७ पश्चात निर्माण गरिएको पार्श्व चित्र

 https://drive.google.com/file/d/1T2G8x_OFF3o_SQHMXaTVUcBuRXHgXndK/view?u...

 

 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

www.shorturl.at/fsuCY

 

साना सि‌ंचाइ कार्यक्रम

साना सिंचाइ कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरु ।