FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

औषधि खरिदको शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

यस गाउँपालिका आवश्यक तपशिलका औषधिहरु आवश्यक परेकाले शिलबन्दी दरभाउ पत्र उपलब्ध गराउन आव्हान गरिएको छ ।

लेखा परीक्षणको लागि सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।

सामुदाियक विद्यालयको लेखा परीक्षाण गर्ने कार्यका लागि लेखा परीक्षकहरुलाइ सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

मोलुङ गाउँपालिकाको सूचना प्रविधि अधिकृत, कृषि स्नातक प्राविधिक र कार्यालय सहयोगी पदको करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना ।

दैनिक कार्यका लागि आवश्यक स्टेशनरी सामग्री आपूर्ती गर्नका लागि सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्ने सम्बन्धी मोलुङ गाउँपालिकाको सूचना ।

Pages

मोलुङ गााउँपालिकाको पार्श्व चित्र

मोलुङ गााउँपालिकाले गरेको घरधुरि सर्वेक्षण २०७७ पश्चात निर्माण गरिएको पार्श्व चित्र

 https://drive.google.com/file/d/1T2G8x_OFF3o_SQHMXaTVUcBuRXHgXndK/view?u...

 

 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

www.shorturl.at/fsuCY

 

साना सि‌ंचाइ कार्यक्रम

साना सिंचाइ कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरु ।