FAQs Complain Problems

बाख्रा, आलु तथा बंगुर पकेट कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धी सूचना ।

मोलुङ गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपंक्षी शाखाको यस आ. व. को स्वीकृत संघीय ससर्त कार्यक्रम अनुसार बाख्रा पकेट, आलु पकेट तथा बंगुर पकेट कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना ।

आर्थिक वर्ष:

मोलुङ गााउँपालिकाको पार्श्व चित्र

मोलुङ गााउँपालिकाले गरेको घरधुरि सर्वेक्षण २०७७ पश्चात निर्माण गरिएको पार्श्व चित्र

 https://drive.google.com/file/d/1T2G8x_OFF3o_SQHMXaTVUcBuRXHgXndK/view?u...

 

 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण 

सुचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रगति बिबरण

www.shorturl.at/fsuCY

 

साना सि‌ंचाइ कार्यक्रम

साना सिंचाइ कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरु ।